یکی از معلم های عزیزم می گفت اگر دنیا را به یک بیایان پر از شن تشبیه کنیم، ما هنوز اندازه یک دانه شن هم ندیده ایم! یعنی ما کاملا از درک جهان عاجزیم. حال به نظر شما در این دنیای بزرگ، ما تنها هستیم؟
بگذارید با ریاضیات حساب کنیم: یک میلیارد کهشان، داخل هرکدام یک هزار منظومه، داخل هرکدام 10 سیاره و یک خورشید! نتیجه عجیب است: ما تاکنون فقط ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سیاره دیده ایم! پس یعنی چند برابر این عدد سیاره وجود دارد؟ و آیا میان این همه سیاره
زمین تنها سیاره مناسب حیات است؟

به احتمال 99درصد حیات دیگر نیز وجود دارد. شاید موجودات در سیارات دیگر انقدر پیشرفته هستند که ما قادر به فهم تماس های آنها نیستسم و یا آنقدر ابتدایی و ساده اند که نمی توانند مارا ببینند و با ما تماس داشته باشند.
اما از اگر حیات دیگری پیدا کردیم چندان شگفت زده نشوید. استیون هاوکینگ فیزیکدان و کیهان شناس معروف می گوید اگر موجودات فضایی زمین را پیدا کنند، آینده زمین مانند قاره آمریکا بعد از کشف کریستف کلمپ خواهد شد (بعد از پیدا کردن قاره آمریکا سفید پوستان اروپایی به 
آمریکا رفتند و بعد از کشتار 60 درصد اهالی محلی، از ساکنین بومی آمریکا به عنوان برده استفاده کردند. آنها زمین های حاصل خیز آمریکا را به مزارع خودشان ترجیح دادند و با استفاده از برده های بومی، تجارت را شروع کردند.)

شاید ما زمینی ها هم قدرتمند باشیم. ارتش های بزرگ جهان مانند ارتش آمریکا و روسیه، دسترسی به سلاح های پیشرفته ای را دارند اما این کافی نیست. شاید بیگانگان قدرتمند تر باشند. به هرحال بهتر است دنبال فضایی ها نگردیم!