دوستان عزیز! اوضاع وطنمان بسیار خراب است. نه تنها ایران بلکه کلجهان گرفتار وضعیت بدی شده ایم. خشکسالی و کمبود بارندگی باعث تلف شدن هزاران کودک شده اند. 

شمارا قسم رعایت کنید. تمام دنیا وطن ماست. اوضاع خراب است. 

همچنین می توانید در جلسه آنلاین جهانی صلیب سرخ در رابطه با خشکسالی مراجعه کنید.

ایمیلی به زبان انگلیسی از صلیب سرخ برای من ارسال شده است بدین صورت:

When the Summit starts, join the event by clicking this! 🙂  Event platform will be Zoom. Interpretation will be provided in Arabic, French and Spanish during the plenary sessions (thanks a million to our interpretation volunteers!). You can check our amazing speakers from the event agenda that is attached to this emailDetails about the breakout sessions will be updated on our event webpage and Global RCRC Youth Climate Community!


Feel free to invite all your friends that are passionate about taking climate action. Your friends can sign up for the event via this link, the registration form is open until the Summit ends. 

If you have any questions, please don’t hesitate to share those with us. Looking forward to seeing you all soon!