زندگی زیباست! این جمله معانی مخالفی دارد. فاعل ها و مفعول های بسیاری دست به دست هم دادند تا این جمله تحقق پیدا کند.

پول؛ ثروت، آزادی، هر کدام می توانند در حد خود فعل و فاعل باشند!

به کمپین مجازی زندگی زیباست بپیوندید. هدف این کمپین، این است که از دید دیگری به زندگی نگاه کنیم. 

برای پیوستن به این کمپین کافی است فرم را پر کنید.

افراد یتیم، معتاد و معلول و هرکس دیگری که تقریبا در زمانی از زندگی نا امید شده است، برای همه ما زندگی زیباست!

(در ضمن ساخت تصویر بر عهده خودم بوده است!)